Placed Student

abhishek-9871546202
amardeep-9406934727
amir-9811578643
amit-9873263866
arun-9811708874
baleshwar jayant-aisin
deepak-9716384837
dharmendra-9911086343
dinesh-9958608457
gaurav-9412305799
JP sharma-9818131293
khalid-9312485859
khursheed-991080526
kishan-9999158121
nadeem-9770472229
narsingh-9990207173
prahallad-9778116112
vikas-9958497897
prashant-8826341646
prashant-9015078304
praveen-9458883693
rajeev-9358595439
ramij-7876090159
ratan-8929640895
sachin-9717172583
sachin-8684007043
sachin-9927576354
sandeep-9468413563
shailesh-9718350602
sourabh-9958884475
sunny-8901422493
ved-9990168484